Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zwane dalej SIMP, jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową, działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego, o celach niezarobkowych, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SIMP.

  §2

1. SIMP jest naukowo-technicznym stowarzyszeniem twórczym, którego podstawowymi dążeniami są:

 • rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków, a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej,
 • uczestniczenie w rozwoju gospodarki kraju, przede wszystkim na swoich miejscach pracy, z zachowaniem dążeń do nowoczesności i opłacalności, racjonalnego wykorzystywania bogactw naturalnych kraju, humanistycznej sprawiedliwości społecznej, ergonomii i ekologii,
 • wszechstronne tworzenie, wspomaganie i wykorzystywanie postępu cywilizacyjnego dla zwiększenia powszechnego dobrobytu społeczeństwa, jako warunku intelektualizacji i kultury oraz zdrowego i godnego życia,
 • współudział we wzmacnianiu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i państwa polskiego – Rzeczypospolitej Polskiej.

2. SIMP podejmuje działania na rzecz gospodarki narodowej i edukacji społeczeństwa,
w następujących dziedzinach: * automatyzacja i robotyzacja * badania nieniszczące * edukacja * eksploatacja maszyn, urządzeń i aparatury * informatyka * inżynieria materiałowa * metrologia * normalizacja i jakość * ochrona pracy * organizacja i zarządzanie * projektowanie: maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych * rzeczoznawstwo specjalistyczne i majątkowe * systemy zarządzania i wytwarzania * techniki uszczelnień * technika uzbrojenia * zarządzanie środowiskiem i inne dziedziny, nowo włączane do dyscypliny nauki i wiedzy mechaniki i jej aplikacji oraz w niżej wymienionych branżach i specjalnościach: * chłodnictwo, pompy ciepła i klimatyzacja * energetyka: źródła wytwarzania, obsługa urządzeń, instalacji i sieci, wykorzystanie paliw i energii we wszystkich ich postaciach * hydraulika, pneumatyka, pneumonika * inżynieria i aparatura chemiczna * maszyny robocze dla budownictwa, leśnictwa i rolnictwa * maszyny dla przemysłu spożywczego * maszyny i urządzenia wcześniej nie wymienione * obrabiarki i narzędzia * obróbka cieplna, plastyczna i odlewnictwo * poligrafia * silniki spalinowe * spawalnictwo * środki transportu (statki powietrzne, środki transportu lądowego i wodnego) * tworzywa polimerowe * urządzenia i aparatura medyczna * mechatronika i nanotechnologia * kriogenika * mechaniczne urządzenia zabezpieczające.

  §3

1. Terenem działalności SIMP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

2. SIMP posiada osobowość prawną.

§4

1.Strukturę organizacyjną SIMP tworzą: jednostki terenowe (oddziały i koła) i jednostki specjalistyczne (sekcje i towarzystwa naukowo-techniczne), które w dalszej części statutu zwane są jednostkami organizacyjnymi.

2. Oddziały SIMP – na zasadach dobrowolności – mogą zawierać między sobą porozumienia o współpracy.

3. Oddziały SIMP – za zgodą Zarządu Głównego – mogą ubiegać się o uzyskanie osobowości prawnej. Zarząd Główny określa obowiązki oddziału, warunki współpracy oraz zasady korzystania z majątku SIMP.

4. Podstawą prawną działalności oddziałów SIMP posiadających osobowość prawną jest niniejszy statut oraz regulamin ustalony przez Zarząd Główny.

5.Szczegółową strukturę jednostek organizacyjnych określają ich regulaminy wewnętrzne.

 §5

SIMP i jego jednostki organizacyjne, za zgodą Zarządu Głównego, mogą być członkami organizacji krajowych i zagranicznych.

 §6

1. SIMP posiada:

 • sztandar,
 • emblemat organizacyjny, a jego znakiem jest wieniec koła zębatego, na zielonym tle, z umieszczonym wewnątrz niego napisem SIMP, na który Urząd Patentowy RP udzielił prawo ochronne.

2. SIMP posiada odznaki: członkowską i honorowe, ustanawiane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

3. Zamek w Rydzynie – zabytek kultury narodowej – stanowi dom pracy twórczej SIMP, ośrodek konsolidacji życia stowarzyszeniowego, ważne ogniwo realizacji celów statutowych i popularyzacji osiągnięć nauki i techniki.

  §7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

Cele, sposoby działania i środki na ich realizację

  §8

Celem SIMP jest:

1) działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych,

2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,

3) tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,

4) dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,

5) popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,

6) reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,

7) rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,

8) troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej,

9) dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska naturalnego, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających,

10) propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej,

11) udzielanie pomocy młodym inżynierom i technikom oraz seniorom Stowarzyszenia,

12) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

13) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych,

14) wspieranie obywateli i instytucji w zakresie ochrony ich praw konsumenckich,

15) propagowanie kultury i dobrych obyczajów,

16) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

  §9

Główne sposoby realizacji celów i zadań SIMP, obejmują:

1) nadawanie uprawnień rzeczoznawczych SIMP, zawodowych i kwalifikacyjnych,

2) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, w szczególności w krajach Unii Europejskiej,

3) współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania SIMP,

4) opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych i gospodarczych oraz tłumaczenie tekstów technicznych,

5) projektowanie dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej oraz procesów produkcyjnych maszyn i urządzeń, posiadających znamiona nowoczesności,

6) zarządzanie własnością intelektualną,

7) prowadzenie działalności szkoleniowej w formie kształcenia zawodowego i ustawicznego,

8) prowadzenie szkół zawodowych oraz współpraca z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania,

9) ułatwianie startu zawodowego młodym inżynierom i technikom i otaczanie opieką seniorów Stowarzyszenia,

10) propagowanie przedsiębiorczości indywidualnej i zbiorowej,

11) organizowanie imprez naukowo-technicznych, kulturalnych i rekreacyjnych,

12) prowadzenie działalności wydawniczej,

13) zakładanie i prowadzenie domów mechanika,

14) przyznawanie odznak, nagród i dyplomów, za wyróżniające się wyniki w nauce, w twórczości technicznej, organizacji i przedsiębiorczości, w pracy zawodowej i społecznej,

15) tworzenie funduszów stypendialnych i udzielanie pomocy koleżeńskiej, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

16) kontynuowanie rekonstrukcji Zamku w Rydzynie, przejętego i odbudowanego przez SIMP, wraz z zabytkowym parkiem,

17) współpraca z muzeami, przy dokumentowaniu zabytkowych obiektów i urządzeń technicznych,

18) wzbogacanie zbiorów Biblioteki i Muzeum SIMP na Zamku w Rydzynie.

  §10

Środki na realizację celów i zadań statutowych, w tym określonych w § 8 uzyskuje się z:

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) działalności gospodarczej,

3) dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania,

4) majątku SIMP.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

  §11

Członkowie SIMP dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) nadzwyczajnych,

3) zagranicznych

4) wspierających,

5) honorowych.

 § 12

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obywatel innego państwa, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej w zakresie inżynierii mechanicznej i dziedzin pokrewnych oraz student wyższej uczelni o ww. profilu.

  §13

Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz i organów SIMP oraz do reprezentowania SIMP w organach poza stowarzyszeniowych z upoważnienia odpowiednich władz SIMP,

2) udziału we wszystkich formach działalności SIMP,

3) ubiegania się o uprawnienia i tytuły zawodowe,

4) korzystania z funduszu samopomocy i innych form pomocy koleżeńskiej,

5) noszenia odznak stowarzyszeniowych,

6) korzystania z pomocy władz SIMP w obronie interesów zawodowych i osobistych,

7) odwoływania się do sądu koleżeńskiego w przypadku naruszenia etyki zawodowej lub norm współżycia koleżeńskiego przez członka SIMP,

8) używania w korespondencji osobistej, pieczątkach i wizytówkach nazwy SIMP,

9) pełnienia funkcji honorowych, jeżeli spełnia warunki określone w § 24 ust. 2.

§14

1. Członkiem nadzwyczajnym może być:

1) obywatel polski lub obywatel innego państwa, który posiada uznany w Polsce dyplom szkoły wyższej, tytuł technika lub równorzędny o specjalności nie związanej z dziedziną mechaniki, lecz pracujący w dziedzinie związanej ze statutową działalnością SIMP,

2) obywatel polski nie posiadający wykształcenia technicznego, legitymujący się wybitnymi osiągnięciami technicznymi,

3)uczeń jednej z dwóch ostatnich klas szkoły technicznej, której ukończenie daje tytuł technika.

2. Członkom wymienionym w ust. 1 pkt. 3 przysługuje status członka-juniora, który zwolniony jest z obowiązku opłacania składki. Członek junior po ukończeniu 18 roku życia uzyskuje uprawnienia członka zwyczajnego, a do czasu ukończenia szkoły nie opłaca składki członkowskiej.

3. Po upływie 3 lat od daty przyjęcia do SIMP, członek nadzwyczajny uzyskuje status członka zwyczajnego, na podstawie decyzji zarządu właściwej jednostki organizacyjnej.

§15

Członek nadzwyczajny posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów SIMP, reprezentowania SIMP w innych organizacjach oraz pełnienia funkcji honorowych.

§16

1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmują zarządy właściwych jednostek organizacyjnych na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata, zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.

2. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny lub honorowy SIMP.

§17

Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest obowiązany:

1)         przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SIMP,

2)         uczestniczyć w realizacji celów statutowych,

3)         przestrzegać etyki zawodowej i norm współżycia koleżeńskiego,

4)         regularnie opłacać składki członkowskie.

§18

1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w razie:

1) dobrowolnej rezygnacji członka,

2) skreślenia przez zarząd właściwej jednostki terenowej lub specjalistycznej z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,

3) wykluczenia na podstawie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i honorowych,

4) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.

2. Członkowie SIMP skazani prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, jak i ukarani orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP, nie mogą pełnić jakichkolwiek funkcji organizacyjnych z wyboru, w okresie do dnia zatarcia skazania lub uznania za niebyłą orzeczonej kary.

 §19

1. Od uchwały zarządu jednostki organizacyjnej o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty doręczenia – do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w poczet członków SIMP, z chwilą ustania przyczyny uzasadniającej skreślenie.

3. Członek wykluczony nie ma prawa ponownego wstąpienia do SIMP.

§20

1. Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa stale zamieszkujący za granicą, będący członkiem organizacji zagranicznej o podobnym jak SIMP zakresie działania bądź też wykazujący się uznanymi osiągnięciami w pracach naukowo-technicznych.

2. Członek zagraniczny ma uprawnienia członka nadzwyczajnego.

3. Członka zagranicznego przyjmuje Zarząd Główny na podstawie wniosku zainteresowanego kandydata, zaopiniowanego przez zarząd odpowiedniej jednostki organizacyjnej.

4. Skreślenia lub wykluczenia członka zagranicznego dokonuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu jednostki organizacyjnej.

§21

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana statutową działalnością SIMP, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz SIMP i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd oddziału lub Zarząd Główny.

2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej SIMP na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

3. Członek wspierający działa w SIMP przez swego przedstawiciela lub osobiście.

4. Członek wspierający może współpracować z SIMP w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, na zasadach określonych odrębnie.

  §22

Członkostwo, o którym mowa w § 21, ustaje wskutek:

1)dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie jednostce przyjmującej,

2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub zarządu właściwej jednostki organizacyjnej,

3) likwidacji instytucji (osoby prawnej) będącej członkiem wspierającym.

§23

1. Członkostwo honorowe, na wniosek Zarządu Głównego, nadaje Walny Zjazd Delegatów, osobom szczególnie zasłużonym dla SIMP, nauki, techniki lub gospodarki.

2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego i zwolniony jest od płacenia składki członkowskiej.

3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego lub Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 Rozdział IV

Funkcje honorowe

§24

1. Członek zwyczajny może być wyróżniony następującymi funkcjami honorowymi:

 • honorowy prezes SIMP,
 • honorowy prezes jednostki organizacyjnej,
 • honorowy prezes koła.

2. Funkcjami honorowymi, o których mowa w ust. 1, mogą być wyróżniane tylko osoby żyjące, które pełniły te funkcje z wyboru. Funkcji tych jednocześnie nie może pełnić więcej niż jedna osoba.

3. Tytuł honorowego prezesa SIMP nadaje Walny Zjazd Delegatów, na wspólny wniosek Zarządu Głównego i Rady SIMP.

4. Tytuł honorowego prezesa: oddziału, sekcji naukowo-technicznej, towarzystwa naukowo-technicznego, koła – nadają najwyższe władze tych jednostek organizacyjnych.

5. Osoby wyróżnione funkcjami honorowymi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach odpowiednich władz statutowych z głosem doradczym.

 Rozdział V

Kadencja i podejmowanie uchwał

  §25

 1. Kadencja władz i organów SIMP wszystkich szczebli trwa 4 lata.
 2. Wybory Prezesa SIMP, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. W jednostkach organizacyjnych terenowych i specjalistycznych oraz w wewnętrznych strukturach tych jednostek o tajności lub jawności wyborów decydują ich gremia sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Uchwały władz i organów SIMP podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 5. Dla ważności uchwał Zarządu Głównego i zarządów jednostek organizacyjnych, wymagana jest obecność prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 6. W przypadkach uniemożliwiających pełnienie funkcji przez prezesa SIMP oraz prezesów zarządów jednostek organizacyjnych, ich obowiązki do końca kadencji pełni wybrany przez wyżej wymienione organy statutowe wiceprezes.
 7. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz i organów wybieralnych SIMP, ich skład ulega uzupełnieniu w drodze powołania osób, które w ostatnich wyborach władz i organów uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Uzupełniony w ten sposób skład osobowy władz i organów wybieralnych nie może przekroczyć 50% ich stanu liczebnego.
 8. W przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków, członek władz lub organów wybieralnych SIMP może być odwołany przed upływem kadencji przez władzę lub organ, którego jest członkiem, a w przypadku ustania członkostwa SIMP, z powodów określonych w § 18 ust. 1 odwołanie członka władz lub organów wybieralnych SIMP jest obligatoryjne.
 9. Uchwały władz lub organów o odwołaniu ich członków podejmowane są większością 2/3 głosów.

 

Rozdział VI

Naczelne władze i organ doradczy SIMP

§26

Naczelnymi władzami SIMP są:

1)         Walny Zjazd Delegatów SIMP,

2)         Zarząd Główny SIMP.

 

Walny Zjazd Delegatów

 §27

1. Najwyższą władzą SIMP jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny.

2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Dopuszcza się możliwość podjęcia uchwały przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w drodze głosowania korespondencyjnego, z wyłączeniem spraw określonych w § 28 pkt. 2, 3 i 4 statutu oraz dotyczących rozwiązania SIMP i uchwalenia ordynacji wyborczej.

4. Decyzję o przeprowadzeniu głosowania korespondencyjnego podejmuje Zarząd Główny SIMP, po konsultacji z Prezydium Rady SIMP.

5. W głosowaniu udział biorą:

 • delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Walny Zjazd Delegatów,
 • członkowie honorowi SIMP.

Wynik głosowania ma moc uchwały zjazdowej.

 §28

Do zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawach:

 • głównych kierunków działalności SIMP,
 • ordynacji wyborczej,
 • nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego,
 • zmiany statutu,
 • regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady SIMP,
 • rozwiązania SIMP,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:

 • Zarządu Głównego,
 • Głównej Komisji Rewizyjnej (zawierających ocenę działalności SIMP),
 • Głównego Sądu Koleżeńskiego,

3) rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, przedstawionego przez Główną Komisję Rewizyjną,

4) wybór prezesa SIMP i pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 §29

1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1)   z głosem stanowiącym:

 • delegaci jednostek organizacyjnych wybrani na swoich walnych zgromadzeniach według zasad ustalonych przez Zarząd Główny,
 • członkowie honorowi posiadający obywatelstwo polskie,

2)   z głosem doradczym:

 • członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami;
 • zaproszeni goście.

2. Mandat delegata na Zjazd wygasa w dniu wyboru nowych delegatów.

 §30

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwoływany z inicjatywy:

 • Zarządu Głównego,
 • Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • zarządów co najmniej trzech jednostek terenowych zrzeszających co najmniej 50% ogólnej liczby członków SIMP,
 • Rady SIMP na wniosek co najmniej 50% jej członków posiadających uchwały swoich zarządów o konieczności zwołania Zjazdu.

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku oraz obraduje i podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których został zwołany.

3. Uprawnienia delegatów na Nadzwyczajny Walny Zjazd przysługują delegatom na ostatni Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów, jeżeli nie zostali wybrani nowi delegaci.

§31

1.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów zawiadamia się delegatów co najmniej na 20 dni przed terminem Zjazdu.

2. Walny Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych.

 Zarząd Główny

 §32

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą SIMP w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów. Zasady działania Zarządu Głównego określa regulamin.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes SIMP i 14 członków.

 §33

Do Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie SIMP na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością SIMP zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,

3) wybór spośród członków Zarządu Głównego wiceprezesów i skarbnika,

4) powoływanie sekretarza generalnego, spośród członków SIMP i odwoływanie go,

5) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych i specjalistycznych SIMP oraz koordynowanie ich działalności,

6) zatwierdzanie budżetu i rocznych sprawozdań finansowych SIMP,

7) zarządzanie majątkiem i finansami SIMP, w tym podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego SIMP oraz zaciąganiu kredytów,

8) powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej SIMP o zasięgu krajowym,

9) nadawanie członkom odznak honorowych i dyplomów SIMP,

10)występowanie o nadawanie orderów, odznaczeń i wyróżnień,

11) wybór przedstawicieli SIMP do organizacji krajowych i zagranicznych,

12) uchwalanie regulaminów jednostek terenowych i specjalistycznych oraz innych regulaminów wewnętrznych SIMP, z wyjątkiem regulaminów określonych w § 28 pkt. 1,

13) ustalanie wysokości wpisowego i minimalnej składki członkowskiej,

14) ustalanie zasad wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów SIMP.

 §34

1. Prezydium Zarządu Głównego SIMP tworzą prezes SIMP, wiceprezesi i skarbnik.

2. W skład Prezydium wchodzi również sekretarz generalny w przypadku, gdy tę funkcję powierzono osobie, która jest członkiem Zarządu Głównego.

3. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością SIMP w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z uprawnieniami określonymi w regulaminie.

 Rada SIMP

 §35

1. Organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Głównego jest Rada SIMP.

2. Radę SIMP stanowią:

 • prezes SIMP,
 • prezesi zarządów jednostek organizacyjnych,
 • trzy osoby desygnowane z grona członków honorowych,
 • 3 osoby desygnowane z grona działaczy gospodarczych SIMP przez Zarząd Główny SIMP.

3. Skład Rady SIMP przyjmuje do akceptującej wiadomości Walny Zjazd Delegatów.

4. Do zadań Rady SIMP należy:

 • opiniowanie realizacji uchwały Walnego Zjazdu Delegatów,
 • opiniowanie projektów rocznych planów pracy i budżetu,
 • wyrażanie opinii o pracy Zarządu Głównego oraz organów kontrolnych i orzekających,
 • uchwalenie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

5. Zebrania Rady SIMP odbywają się co najmniej raz w roku, a zwołuje je i przewodniczy im przewodniczący Rady.

6. Zasady działania Rady SIMP określa regulamin.

 

Rozdział VII

Naczelne organy kontrolne i orzekające

 §36

1. Naczelnym organem kontroli wewnętrznej jest Główna Komisja Rewizyjna SIMP.

2. Naczelnym organem orzekającym jest Główny Sąd Koleżeński SIMP.

 

Główna Komisja Rewizyjna

  §37

1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli wewnętrznej, upoważnionym do kontroli wszystkich jednostek statutowych i gospodarczych SIMP.

2. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności SIMP, jej zgodności ze statutem SIMP i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów SIMP.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Walnego Zjazdu Delegatów o uchylenie uchwały Zarządu Głównego.

4. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

5. Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

Główny Sąd Koleżeński

§38

1.Główny Sąd Koleżeński jest naczelnym organem SIMP powołanym do czuwania nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i etyki oraz rozpatrywania sporów między osobami pełniącymi funkcję we władzach i organach naczelnych SIMP, a także odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich wszystkich jednostek organizacyjnych.

2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje, na wniosek zainteresowanych członków SIMP, spory dotyczące zawodu inżyniera i technika.

3. Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin.

 

Rozdział VIII

Jednostki organizacyjne: terenowe i specjalistyczne

§39

1. Decyzję o powołaniu jednostki terenowej (oddziału) lub jednostki specjalistycznej (sekcji-towarzystwa naukowo-technicznego) podejmuje Zarząd Główny.

2.Siedzibę władz oraz teren i zakres działania oddziału określa Zarząd Główny.

3. Grupa inicjatywna występująca o powołanie jednostki terenowej lub specjalistycznej nie może liczyć mniej niż 15 członków.

4. Do jednostek terenowych i specjalistycznych mają zastosowanie przepisy rozdziału
V statutu.

§40

Władzami oddziału, sekcji – towarzystwa naukowo-technicznego są:

1. walne zgromadzenia członków lub delegatów,

2. zarząd.

§41

1. Organem kontrolnym jednostki organizacyjnej jest komisja rewizyjna a orzekającym, fakultatywnie sąd koleżeński.

2. Komisja rewizyjna i sąd koleżeński jednostki organizacyjnej może składać się z 3 do 5 członków w zależności od jej liczebności i podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.

3. Zasady i tryb postępowania komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego jednostki organizacyjnej określają odpowiednie regulaminy

§42

1. Najwyższą władzą jednostki organizacyjnej jest walne zgromadzenie członków lub delegatów, zwoływane przez zarząd.

2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§43

Do zwyczajnego walnego zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków działalności zgodnie z postanowieniem statutu i regulaminu,
z uwzględnieniem uchwał władz naczelnych SIMP,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:

 • zarządu,
 • komisji rewizyjnej (zawierających ocenę działalności jednostki organizacyjnej),
 • sądu koleżeńskiego, jeżeli został wybrany,

3) rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu, przedstawionego przez komisję rewizyjną,

4) wybór prezesa i pozostałych członków zarządu, komisji rewizyjnej i fakultatywnie sądu koleżeńskiego,

5) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów.

§44

1. W walnym zgromadzeniu członków lub delegatów jednostki organizacyjnej udział biorą:

1)   z głosem stanowiącym:

 • członkowie lub delegaci wybrani według zasad wyborczych ustalonych każdorazowo przez zarząd jednostki organizacyjnej,
 • członkowie honorowi z terenu objętego działalnością jednostki organizacyjnej,

2)   z głosem doradczym:

 • zaproszeni goście.
 • członkowie ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej i fakultatywnie sądu koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,

2. Mandat delegata na walne zgromadzenie jednostki organizacyjnej wygasa w dniu wyboru nowych delegatów.

§45

Walne zgromadzenie członków lub delegatów jednostki organizacyjnej jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

 §46

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwoływane z inicjatywy:

 • Zarządu Głównego,
 • zarządu jednostki organizacyjnej, albo jej komisji rewizyjnej,
 • grupy członków liczącej co najmniej 50% stanu liczebnego danej jednostki.

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd jednostki organizacyjnej w terminie do jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których zostało zwołane.

3. Uprawnienia delegatów na nadzwyczajne walne zgromadzenie przysługują delegatom wybranym na ostatnie zwyczajne zgromadzenie, jeżeli nie zostali wybrani nowi delegaci.

  §47

O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się uczestników co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia.

 

Zarząd Oddziału

§48

1. Prezesa i pozostałych członków zarządu oddziału wybiera walne zgromadzenie.

2. Zarząd oddziału jest władzą oddziału między walnymi zgromadzeniami członków lub delegatów.

3. Liczbę członków zarządu oddziału ustala każdorazowo walne zgromadzenie w zależności od liczebności oddziału.

§49

Do zarządu oddziału należy:

1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz naczelnych SIMP,

3) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4,

4) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej,

5) uchwalanie swoich preliminarzy budżetowych,

6) zatwierdzanie budżetu i rocznych sprawozdań finansowych oddziału,

7) zarządzanie majątkiem SIMP w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,

8) składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań,

9) wybór przedstawicieli SIMP do innych organizacji terenowych,

10) nadawanie dyplomów uznania wg odrębnego regulaminu,

11) występowanie o nadawanie odznaczeń, orderów i wyróżnień,

12) ustalanie wysokości składki członkowskiej, na poziomie nie niższym niż minimalna         ustalona przez Zarząd Główny.

§ 50

1. Zarząd oddziału, jeżeli ze względów organizacyjnych jest taka potrzeba, może wyłonić ze swego grona prezydium, które kieruje działalnością oddziału między posiedzeniami zarządu oddziału.

2. Zarząd oddziału może upoważnić prezydium do podejmowania w określonych sprawach ostatecznych decyzji.

 

Sekcje i towarzystwa naukowo-techniczne

§51

1. Sekcje – towarzystwa naukowo-techniczne inspirują i organizują działalność naukowo-techniczną określoną celami SIMP i pełnią funkcję eksperta i reprezentanta SIMP w swojej specjalności.

2. Zadaniem sekcji – towarzystw naukowo-technicznych jest w szczególności:

 • rozpatrywanie, badanie, opracowywanie i upowszechnianie określonych zagadnień technicznych, techniczno-ekonomicznych i ogólnogospodarczych określonej branży (specjalności),
 • skupianie i ukierunkowywanie działalności stowarzyszeniowej w swej specjalności,
 • opiniowanie kandydatów ubiegających się o tytuły i specjalizacje zawodowe, tytuły: rzeczoznawca SIMP i dyplomowany rzeczoznawca oraz wykładowca SIMP,
 • współudział w programowaniu czasopism naukowo-technicznych.

§52

1. W działalności sekcji – towarzystw naukowo-technicznych mogą brać udział członkowie z terenu całego kraju, którzy są zorganizowani w oddziałach sekcji lub towarzystw przy oddziałach.

2. Szczegółową organizację, zakres działania sekcji lub towarzystw oraz ich stosunek do innych ogniw SIMP w ramach oddziałów określają regulaminy sekcji lub towarzystw.

3. Do sekcji – towarzystw naukowo-technicznych mają zastosowanie odpowiednie przepisy §§ 48 i 49.

 

Podstawowa jednostka terenowa

§53

Podstawową jednostką terenową jest koło SIMP, powoływane przez Zarząd Oddziału, które tworzy co najmniej 10 członków.

 §54

Władzami koła SIMP są:

1) walne zebranie członków,

2) zarząd,

3) komisja rewizyjna.

§55

1. Najwyższą władzą koła jest walne zebranie członków SIMP.

2. Do kompetencji walnego zebrania należy:

1)   uchwalanie kierunków działania zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz SIMP,

2)   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,

3)   rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, na
wniosek komisji rewizyjnej,

4)   wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,

5)   wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału.

§56

1. Walne zebranie członków zwołuje zarząd koła zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

2. W walnym zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie koła, z głosem doradczym zaproszeni goście.

§57

1. Zarząd koła składa się z 3 do 9 członków, w tym prezesa oraz wybranych przez zarząd ze swego grona sekretarza i skarbnika, a w razie potrzeby wiceprezesa.

2. Do kompetencji zarządu koła należy:

1)   reprezentowanie koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)   kierowanie działalnością koła zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz
SIMP,
3)   składanie zarządowi oddziału okresowych sprawozdań,

4)   uchwalanie swoich preliminarzy budżetowych,

5)   wyrażanie opinii dotyczących członków koła,

6)   wnioskowanie o nadanie wyróżnień,

7)   opiniowanie kandydatów ubiegających się o tytuły i specjalizacje zawodowe.

§58

Komisja rewizyjna koła składa się z trzech do pięciu członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.

§59

Do zadań komisji rewizyjnej koła należy kontrola całokształtu jego działalności co najmniej raz w roku oraz składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu koła.

Rozdział IX

Majątek SIMP i sposób reprezentacji Stowarzyszenia

  §60

1. Majątek SIMP, składający się z nieruchomości, ruchomości, środków pieniężnych, papierów wartościowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jest niepodzielny i stanowi własność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

2. Majątek nabyty przez oddział SIMP po uzyskaniu osobowości prawnej stanowi własność tego oddziału.

3. Zasady korzystania przez oddział posiadający osobowość prawną z majątku SIMP określają odrębne umowy.

4. Majątkiem SIMP zarządza Zarząd Główny SIMP, a majątkiem własnym oddziału posiadającego osobowość prawną – jego zarząd.

§61

1.Do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie prezesa SIMP lub wiceprezesa oraz sekretarza generalnego lub skarbnika.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oddziału, posiadającego osobowość prawną, wymagane jest łączne działanie prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika oddziału.

3. Osoby upoważnione do reprezentowania SIMP oraz oddziału posiadającego osobowość prawną mogą ustanawiać pełnomocników oraz określać zakres ich umocowania.

 

Rozdział X

Zmiana statutu i rozwiązanie się SIMP

§62

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

§63

1. Rozwiązanie SIMP wymaga dwóch Walnych Zjazdów Delegatów, zwołanych w odstępie co najmniej 6 miesięcy.

2. Uchwały obydwu Zjazdów, o których mowa w ust. l, zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 ogólnej liczby delegatów.

3. W przypadku decyzji o likwidacji SIMP mają zastosowanie art. 36 – 39 prawa o stowarzyszeniach.

Rozdział XI

Przepisy przejściowe i końcowe

§64

Członkowie zwyczajni SIMP, którzy zgodnie z niniejszym statutem byliby zakwalifikowani jako członkowie nadzwyczajni, zachowują swój dotychczasowy status.

§65

Statut wchodzi w życie z dniem 18 października 2014 r., w wyniku podjęcia uchwały przez XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP.

 

Zmiany Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, uchwalone przez XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 18 października 2014 r., zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 23.03.2015 r.

Przewiń do góry