Historia oddziału

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich mieści się w Skierniewicach, w Warsztatach Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego ul. Batorego 53. Zarząd Główny SIMP w dniu 01.01.1976 r. powołał uchwałą Komisję Organizacyjną Oddziału SIMP w Skierniewicach, na wniosek której XII Plenarne Zebranie Zarządu Głównego SIMP powołało z dniem 01.02.1978r Oddział Wojewódzki SIMP w Skierniewicach. Został on wpisany do ewidencji oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych w Wydziale Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach w dniu 06.11.1978 pod Nr 21.

Prezesem Oddziału jest od czasu jego powołania do dn. 31.12.2006 r. był kol. Czesław Owczarek. Od dn. 01.01.2007 r. do chwili obecnej jest kol. Andrzej Zarębski.

Na dzień 31.12.2014 r. Oddział skupia 83 członków w 4 kołach.

 • Koło przy Oddziale SIMP (25 członków) skupia kadrę inżynieryjno-techniczną, specjalistów i praktyków zawodowych.
 • Koło przy ZSZ Nr 2 to głównie nauczyciele przedmiotów technicznych zawodowych pracujących w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Skierniewicach (17 członków).
 • Dwa Koła Juniorów skupiają 26 członków. Są to uczniowie klas programowo wyższych Technikum Mechanicznego o profilu samochodowym, studenci – absolwenci szkoły oraz młodzież Klubu Sportowego.

W założeniach programowych przyjęto jako priorytet min. działalność w zakresie ciągłego rozwoju różnych form współpracy ze środowiskiem szkolnym zawodowym, w różnych formach współdziałania i wzajemnej pomocy. W związku z powyższym realizowana jest przez Oddział polityka wsparcia finansowego i szkoleniowego, przykładem działań jest np. pomoc w zdobyciu uprawnień kwalifikacyjnych Gr.1 (pomoc szkoleniowa i finansowa), dofinansowanie wyróżniających się sportowców i grup sportowych, dofinansowanie do udziału w konkursach technicznych, sponsoring uczniów zdolnych, współorganizacja fakultetów z języków obcych, itp.

Oprócz działalności statutowej prowadzona jest działalność szkoleniowa i egzaminacyjna związana z funkcjonującą przy Oddziale Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną.

Bardzo dobre wyniki finansowe oddziału związane są w większości z działająca przy Oddziale Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną i prowadzonym w jej zakresie szkoleniom i egzaminom z zakresu eksploatacji i dozoru na stanowiskach: elektrycznych, energetycznych, gazowych.

Wysoki poziom efektów związany z działalnością Oddziału i Komisji jest niewątpliwie związany z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001: 2001 potwierdzonym aktualnym certyfikatem (2014 r.) w zakresie:

 • działalności statutowej
 • szkoleń specjalistycznych
 • Komisji Energetycznej

Więź i współpraca na płaszczyźnie koleżeńskiej i zawodowej członków Oddziału jest bardzo dobra (na podstawie badania ankietowego w ramach działań SZJ: poziom zadowolenia klienta Fakt ten może mieć bezpośredni związek z prowadzoną w tym kierunku polityką Zarządu Oddziału. Współudział, a w większość bezpośrednia organizacja atrakcyjnych wycieczek turystyczno- krajoznawczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, połączonych z działalnością szkoleniową jest najlepszym sposobem integracji jej członków i rozwijania więzi zarówno zawodowych jak i towarzyskich. Nawiązane kontakty oraz możliwość wymiany doświadczeń na płaszczyźnie zawodowej w luźnej i przyjaznej atmosferze ma wielkie znaczenie, szczególnie w przypadku młodych członków Oddziału posiadających wiedzę teoretyczną zawodowa lecz mniejszą wiedzę praktyczną.

SKŁAD ZARZĄDU O/SIMP na kadencję 2014-2018

 • Andrzej Zarębski            – Prezes Oddziału
 • Włodzimierz Kuczyński   – Z-ca Prezesa Oddziału
 • Józef Jarecki                   – Sekretarz Oddziału
 • Lech Pijus                      – Skarbnik Oddziału
 • Włodzimierz Witczak       – Członek Zarządu Oddziału
 • Lidia Tabała-Filipiak       – Członek Zarządu Oddziału
 • Stanisław Bodek             – Członek Zarządu Oddziału
 • Roman Milczarek            – Członek Zarządu Oddziału

 SKŁAD ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Czopek Zbigniew             – Przewodniczący
 • Urbanek Janusz              – Sekretarz
 • Prokop Alfred                 – Członek
Przewiń do góry