Oferta szkoleniowo-egzaminacyjna

 OFERTA SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNA

Komisji Kwalifikacyjnej 058 przy O/SIMP Skierniewice.

 dotyczy:

1. Kosztów szkolenia pracowników i przygotowanie do egzaminów(*) w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w grupach: G-1; G-2; G-3

Koszty szkolenia dla pracownika:

  • W zakresie eksploatacji (E): 200 zł
  • W zakresie dozoru (D): 200 zł
  • Jeżeli pracownik w trakcie szkolenia uzyskuje kwalifikacje z zakresu eksploatacji i dozoru (E +D): 300,00 zł
  • Kontrolno-pomiarowe (pomiary): 100,00 zł

Konto SIMP Oddział Skierniewice:
PKO BP O/Skierniewice 89 1020 4580 0000 1802 0010 7516

Uwaga!

  • Przy jednym wniosku z grupy jest to 200 zł za szkolenie. Przy dwóch wnioskach z jednej grupy jest 150 zł za każdy wniosek. Przy 6 wnioskach z 3 grup rabat jest i 120 zł od wniosku.
  • W przypadku grup powyżej 25 pracowników – koszty szkolenia mogą być negocjowane.
  • W przypadku grup powyżej 10 osób, zespoły: szkoleniowe i egzaminacyjne Komisji wykonują swoje prace również w siedzibie zlecającego szkolenie/egzamin lub miejscu przez niego wyznaczonym. Koszty dojazdu do zlecającego obciążają Komisję

2. Wysokość opłaty za egzamin w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w grupach: G-1; G-2; G-3

  • Jest stała i ustalona przepisami ustawy Prawo Energetyczne.
  • Wysokość opłat za egzamin kwalifikacyjny od 1 stycznia 2024 r. wynosi: 424,20 zł od każdego wniosku(**).

(*) Termin, tryb i miejsce szkolenia pracowników zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym jest uzgadniany przez organizatora szkolenia z Komisją Kwalifikacyjną (Sekretarz Komisji).

(**) Pracownik przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego po wypełnieniu formularza: „Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji”, w którym określone są: rodzaj kwalifikacji, rodzaj i zakres uprawnień, wyszczególnienie grup poszczególnych rodzajów urządzeń energetycznych, tematyka i zakres wymagań egzaminacyjnych. Jeżeli pracownik występuje z wnioskami w zakresie grup: dozoru i eksploatacji łącznie- wypełnia 2 wnioski oddzielnie. Formularze wniosków dostępne są w zakładce: wnioski-formularze) Wniosek należy wydrukować w układzie dwustronnym na jednej karcie

W każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 9:00 przeprowadzane są szkolenia i egzaminy przez Komisję Kwalifikacyjną. Zgłoszenia należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub mailowo.

Przewiń do góry